Main Menu

கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கல்

TRT தமிழ் ஒலியின் சமூகப்பணியூடாக ஜெர்மனியில் வசிக்கும் கௌதமி இந்திரவதி அனுப்பிய 7000 ரூபாய் பணஉதவியில் , பாடசாலை செல்ல முடியாமல் வறுமையில் உள்ள மாணவர்களுக்கான கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

பகிரவும்...